Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej 2017

W dniach 21-22 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Terminal we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Teoria i praktyka”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz firmę szkoleniową Safety Project Stelmach Jarosław. 

0

 

1

Zdj. 1. Powitanie uczestników konferencji przez mjr. rez. dr. inż. Jarosława Stelmacha.

2

Zdj. 2. Wystąpienie prof. Roberta Borkowskiego z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pt. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne miast w XXI wieku

To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, w którym udział wzięli przedstawiciele nauki z największych uczelni w Polsce, służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, a także pracownicy sektora administracji publicznej. Do grona uczestników dołączyło także ponad stu pięćdziesięciu przedstawicieli zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej oraz kilka firm ochrony osób i mienia. W konferencji wzięło udział blisko dwieście pięćdziesiąt osób.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski. Do grona współorganizatorów konferencji dołączyli: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, Związek Banków Polskich, Zakład Socjologii Grupy Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego.

Pierwszy dzień konferencji wraz z przedstawicielami organizatorów otworzyli Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Po uroczystym otwarciu, rozpoczęły się obrady. W I sesji, której temat brzmiał „Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej” moderatorami byli prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, mł. insp. prof. dr hab. Agata Tyburska oraz gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk. O bezpieczeństwie antyterrorystycznym miast w XXI wieku mówił prof. dr hab. Robert Borkowski z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a o naturze współczesnych zdarzeń o charakterze terrorystycznym, przedstawiając wnioski do projektowania systemów bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej opowiadał mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project.

4

Zdj. 3. Wystąpienie mjr. SW dr. Leszka Kołtuna pt. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne placówek oświatowych i uczelni wyższych.

5

Zdj. 4. Uczestnicy panelu eksperckiego pt.  Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie – budynki użyteczności publicznej jako cele zamachów terrorystycznych. Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach.

W ramach I sesji obył się także panel ekspercki, zatytułowany „Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie – budynki użyteczności publicznej jako cele zamachów terrorystycznych”. Moderatorem panelu był mjr Jarosław Stelmach, natomiast grono ekspertów stanowili: mł. insp. prof. dr hab. Agata Tyburska z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, prof. dr hab. Robert Borkowski z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ppłk Piotr Szuchnik z Departamentu Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ppłk rez. dr Tomasz Białek, który reprezentował Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Collegium Civitas. Dyskusja toczyła się wokół identyfikacji faktycznego zagrożenia terrorystycznego dla obiektów w Polsce. Wśród wielu wniosków wypracowanych w trakcie dyskusji podkreślano, że podczas oceny zagrożeń dla budynków należy bardziej dowiązywać się do technik wykorzystywanych przez zamachowców niż do ich podłoża politycznego. Dla zarządzających obiektami nie stanowi bowiem praktycznej różnicy czy sprawca zdarzenia kryzysowego jest terrorystą czy osobą niepoczytalną. Skutki bezpośrednie takich incydentów mogą być takie same, a ryzyko ich wystąpienia można zmniejszyć poprzez wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i ochrony  fizycznej.

6

Zdj. 5. kpt. Damian Szlachter – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wystąpieniem pt. Współpraca antyterrorystyczna ABW z właścicielami i posiadaczami obiektów, instalacji lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

7

 Zdj. 6. Uczestnicy panelu eksperckiego pt. Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i reakcji na zagrożenia terrorystyczne w budynkach użyteczności. Moderator: mjr rez. dr inż. Jarosłąw Stelmach.

8

Zdj. 7. Prezentacja książek specjalistycznych wydawnictwa DIFIN.

Tematem obrad II sesji były „Obiekty użyteczności publicznej jako potencjalne cele ataków terrorystycznych”. Dyskusją moderowali prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. dr hab. Robert Borkowski oraz dr hab. Jarosław Solarz. Swoje przemyślenia na temat przygotowania obiektu hotelowego na wypadek zamachu terrorystycznego na przykładzie zamachu na hotel Taj Mahal w Bombaju wygłosił gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk z Wyższej Szkoły Informatyki  i Zarządzania w Rzeszowie. O bezpieczeństwie antyterrorystycznym placówek oświatowych i uczelni wyższych mówił mjr SW dr Leszek Kołtun. Ppłk dr Jarosław Cymerski opowiedział o ochronie antyterrorystycznej obiektów ustawowo podlegających ochronie, skupiając się przede wszystkim na budynkach objętych ochroną przez Biuro Ochrony Rządu. Mł. insp. Adam Skrzypek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przedstawił podstawowe zagrożenia diagnozowane przez Policję w obrębie centrów handlowych. O ochronie antyterrorystycznej obiektów wielkopowierzchniowych w kontekście bezpieczeństwa zbiorowego oraz jego wpływie na kształtowanie ładu przestrzennego mówiła mgr Marta Tumidalska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ppłk rez. dr Tomasz Białek dyskutował z uczestnikami o tym, czy muzeum to obiekt ekstremalnie zagrożony a pan Marek Malczewski ze Związku Banków Polskich opowiedział jak zagrożenie terroryzmem jest identyfikowane z perspektywy banków komercyjnych w Polsce.

9

Zdj. 8. Wystąpienie  gen. bryg. rez. dr inż. Tomasza Bąka z Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie pt. Przygotowanie obiektu hotelowego na wypadek zamachu terrorystycznego na przykładzie zamachu na hotel Taj Mahal w Bombaju.

10

Zdj. 9. Mł. insp. Adam Skrzypek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu z wystąpieniem pt. Podstawowe zagrożenia diagnozowane przez Policję
w obrębie centrów handlowych
.

Tematem ostatniej sesji w pierwszym dniu były „Możliwości zapobiegania i minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym w budynkach użyteczności publicznej”, w której dyskusję prowadzili prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, dr Bartosz Maziarz oraz dr Jacek Bil. Jako pierwszy wypowiedział się dr Olgierd Paszkiewicz z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a tematem jego wystąpienia była współpraca antyterrorystyczna ABW z właścicielami i posiadaczami obiektów, instalacji lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. O uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych współpracy Policji i Sił Zbrojnych RP w działaniach kontrterrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej opowiedział dr Mariusz Kamiński z Akademii Sztuki Wojennej. Prof. dr hab. Marcin Lasoń z Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego mówił o przygotowaniu do współpracy Sił Zbrojnych z Policją na wypadek incydentu terrorystycznego na terytorium Polski. Pan Piotr Ejma-Multański z firmy UTC Fire & Security przedstawił uczestnikom oprogramowanie ATS8600 jako zintegrowany system bezpieczeństwa. O krytycznej łączności radiowej w obiektach o utrudnionej propagacji fal radiowych oraz innych przestrzeniach ograniczonych mówił Pan Tomasz Puczyłowski z firmy RTcom. Jako ostatni w tej sesji wystąpił Pan Jacek Cieślak z firmy Siltec, który przedstawił wystąpienie o przeciwdziałaniu technikom podsłuchowym i inwigilacji elektronicznej w obiektach.

11

Zdj. 10. Dr Mariusz Kamiński z Akademii Sztuki Wojennej prezentuje temat pt. Uwarunkowania prawno-organizacyjne współpracy Policji i Sił Zbrojnych RP w działaniach kontrterrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej.

Obrady kończył drugi panel ekspercki, którego tematem były „Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i reakcji na zagrożenia terrorystyczne w budynkach użyteczności publicznej”. Dyskusją kierował mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach, a w temacie wypowiedzieli się: ppłk Piotr Szuchnik, prof. dr hab. Kuba Jałoszyński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz oraz mł. insp. Robert Otczyk z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. W trakcie tej dyskusji również wypracowano szereg wniosków podkreślając między innymi konieczność zwiększenia obligatoryjności ochrony infrastruktury krytycznej oraz objęcie zwiększoną – być może obowiązkową – ochroną budynków wielkopowierzchniowych, a wśród nich przede wszystkim centrów handlowych.

Po obiedzie, uczestnicy konferencji udali się na Stadion Miejski we Wrocławiu, gdzie Dyrektor ds. bezpieczeństwa stadionu pan mgr Wojciech Świąder szczegółowo omówił zarządzanie bezpieczeństwem w trakcie organizowania imprezy masowej. Dodatkową atrakcją dla uczestników konferencji była możliwość obecności w centrum dowodzenia stadionu i w innych miejscach kluczowych dla jego bezpieczeństwa.

12

Zdj. 11. Stadion Miejski we Wrocławiu.

Ostatnim akcentem wieńczącym pierwszy dzień konferencji była uroczysta kolacja, podczas której współorganizatorom wręczono symboliczne ryngrafy oraz podziękowania. Miłą niespodzianką dla wszystkich było losowanie i wręczenie kilkudziesięciu książek z obszaru bezpieczeństwa przekazanych przez Wydawnictwa Difin oraz Adam Marszałek.

14

Zdj.12. Uroczysta kolacja, wraz z wręczeniem podziękowań oraz książek.

Drugi dzień konferencji otworzyli organizatorzy wprowadzając uczestników w tematykę kolejnych wystąpień. Na początek na temat „Edukacja antyterrorystyczna, formy szkolenia na wypadek ataku terrorystycznego dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych” wypowiedzieli się eksperci: prof. dr hab. Agata Tyburska, mjr SW dr Leszek Kołtun, gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk oraz prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz. Panel ten był w sposób niezwykle merytoryczny prowadzony przez panią prof. Barbarę Wiśniewską-Paź. W wyniku dyskusji ustalono, że należy edukację, w tym antyterrorystyczną, prowadzić już od najmłodszych pokoleń, zaczynając od kształtowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa wśród najmłodszych Polaków i kierunkować działania edukacyjne na zdobywaniu praktycznych umiejętności w zakresie reagowania na wszelkie sytuacje kryzysowe – w tym zachowania się w przypadkach, gdzie od właściwej reakcji przypadkowych osób zależeć może rozwój potencjalnego zagrożenia (tak jak w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu w przestrzeni publicznej).

Po przerwie kawowej miała miejsce IV – ostatnia sesja –  której temat brzmiał „Uwarunkowania prawne, instytucjonalne i społeczne bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej”, której moderatorami byli: prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. dr hab. Maciej Szostak, gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk oraz mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach. Na temat zagrożenia obiektów infrastruktury publicznej wypowiedzieli się ppłk dr inż. Grzegorz Motrycz oraz dr hab. Karolina Helnarska z Akademii Sztuki Wojennej. Prof. dr hab. Agata Tyburska opowiedziała o możliwościach i ograniczeniach w ochronie infrastruktury krytycznej. Dr Jacek Bil z Wojskowej Akademii Technicznej mówił o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych w taktyce procedur antyterrorystycznych związanych z ochroną obiektów. Kolejnym ciekawym tematem był terroryzm radiologiczny, o którym wypowiedział się dr hab. Jarosław Solarz z Akademii Sztuki Wojennej. Po krótkiej przerwie uczestnicy powrócili na salę plenarną, a obrady wznowił dr Bartosz Maziarz z Uniwersytetu Opolskiego, który przedstawił case study na temat zabezpieczenia antyterrorystycznego wielkopowierzchniowych centrów handlowych w województwie opolskim. Niezwykle ciekawy temat poruszył dr Jakub Marszałkiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, opowiadając o zagrożeniu dla portów lotniczych ze strony bezzałogowych statków powietrznych. Dr Waldemar Zakrzewski z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przedstawił tanią broń terrorystów, czyli improwizowane urządzenia wybuchowe. Studium przypadku z ataku terrorystycznego na budynek użyteczności publicznej w San Bernardino przedstawiła dr Karolina Wojtasik z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Mgr Bogdan Barczak oraz mgr Bartłomiej Pater z Uniwersytetu Opolskiego opowiedzieli o Samobójczych zamachach terrorystycznych jako zagrożeniu dla miejsc i budynków użyteczności publicznej. Ostatnim wystąpieniem zamykającym pierwszą edycję konferencji było Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – wyzwania, zagrożenia i perspektywy, o czym mówił organizator mjr Jarosław Stelmach.Po skończonych obradach przyszła pora na krótkie podsumowanie, podziękowania oraz zapowiedź organizacji kolejnej edycji konferencji. Wszyscy, zarówno organizatorzy jak i uczestnicy doszli do wniosku, że przedsięwzięciu należy nadać charakter cykliczny, wzbogacając kolejne odsłony konferencji o coraz to nowych gości – ekspertów, w tym z państw posiadających doświadczenia praktyczne w zakresie zwalczania zagrożeń terrorystycznych w obiektach użyteczności publicznej.

Wiele z tematów poruszanych podczas konferencji znajdzie swoje uszczegółowienie w dwóch tomach monografii, która zostanie wydana jako kompleksowy zbiór ponad trzydziestu tekstów autorstwa naukowców, praktyków oraz przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa narodowego.

W listopadzie 2018 roku odbędzie się kolejna – druga edycja konferencji, podczas której panele tematyczne będą skoncentrowane wokół ochrony antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, budynków niechronionych oraz edukacji antyterrorystycznej i kwestii społecznych walki z terroryzmem. Serdecznie zapraszamy.

KOMUNIKAT KONFERENCJA 2018

Pliki cookie's ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że na ich używanie.
Więcej informacji Ok